โครงการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง

จากโครงการพัฒนาระบบคมนาคมระบบรางในประเทศไทยที่จะมีการพัฒนาในอนาคตอันใกล้ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตเมือง ที่จะมีเพิ่มจากเดิมเพียง 2 สาย เป็น 10 สายในปี พ.ศ. 2562 ระบบรถไฟรางคู่ที่จะมีการพัฒนา จากรถไฟรางเดี่ยวเดิมประมาณ 4000 กิโลเมตร เป็น รถไฟรางคู่อีกกว่า 3000 กิโลเมตร ภายในปี พ.ศ. 2567 และรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทางหลัก ระยะทางกว่า 1000 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการอนุมัติการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการทั้งหมด จะมีการพัฒนาโดยใช้เงินกู้จาก พรบ.ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินมาใช้ในการพัฒนาระบบราง จำนวนกว่า 2 ล้านล้านบาท ทำให้เกิดความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับงานด้านการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมระบบราง และ รถไฟความเร็วสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับช่างเทคนิค และ ผู้ปฏิบัติการในการเดินรถจากการศึกษาโดย สวทน. ด้านความต้องการกำลังคนในระบบราง จะมีความต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นอีกกว่า 2000 ตำแหน่งภายในปี พ.ศ. 2558 โดยกว่า 1300 ตำแหน่ง จะเป็นส่วนของช่างเทคนิค และ บุคลากรในการปฏิบัติการ

จากสถานะการณ์ในปัจจุบันที่โรงเรียนอาชีวะทั่วประเทศไม่สามารถผลิตบุคลากรที่มีจำนวนเพียงพอในการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากค่านิยมในสังคมที่ต้องการให้ลูกหลานเรียนให้จบในระดับปริญญาตรี ซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประเทศไทย ไม่มีระบบคุณวุฒิวิชาชีพในด้านต่างๆ ที่ชัดเจน จึงทำให้เกิดความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศไทย ในการที่จะต้องจัดทำระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้มีขึ้นในประเทศไทย เพื่อทำให้ลักษณะการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ เกิดความชัดเจน และ เป็นการส่งเสริมโอกาสการทำงานในสายอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างด้านรถไฟความเร็วสูงและระบบราง

รายละเอียดด้านคุณวุฒิวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขารถไฟความเร็วสูงและระบบราง ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และเหมาะสมกับประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน


เป้าหมายของโครงการ

 1. จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้แล้วเสร็จภายในระยะ ๑๒ เดือน
 2. จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านรถไฟความเร็วสูงและระบบราง มีจำนวนมาตรฐานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน โดยคัดเลือกจากกลุ่มอาชีพ ที่อยู่ในงานด้านระบบรางดังนี้

  ก. กลุ่มปฏิบัติการระบบราง (Rail Operation)

  • Station Operation: Manual
  • Station Operation: Automatic
  • Control Center: Manual
  • Control Center: Automatic
  • Train Operation

  ข. กลุ่มบำรุงรักษาระบบราง

  • Rolling Stock: Body
  • Rolling Stock: Bogie
  • Rolling Stock: Locomotive
  • Rolling Stock: Coach/Wagon
  • Rolling Stock: Electrical Train (EMU)
  • Rolling Stock: Diesel Train (DMU)
  • Permanent Way: Elevated Structure
  • Permanent Way: Ground Level Structure
  • Permanent Way: Track Vehicle
  • Permanent Way: Mechanized Operation
  • Signaling and Telecommunication: Communication
  • Signaling and Telecommunication: Wayside
  • Signalling and Telecommunication: Signalling
  • Automatic Fare Collection Systems
  • Power Supply
  • Electrification
 3. สรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการ บุคลากรในอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

แผนการดำเนินงาน
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและ คุณวุฒิวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง

รายละเอียด ระยะเวลาและการดำเนินงาน (เดือน/พ.ศ.)
10/56 11/56 12/56 1/57 2/57 3/57 4/57 5/57 6/57 7/57 8/57 9/57
- ประชาสัมพันธ์
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเป้าหมาย
- เสนอชื่อบุคคลและหน่วยงานเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนภาพหน้าที่งาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะ
- เสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพต่อคณะกรรมการ
- จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์
- กำหนดวิธีการและสร้างเครื่องมือ
- ประเมินคุณภาพของเครื่องมือ"
- ทดลองประเมินสมรรถนะ
- สรุปผลการประเมินและเครื่องมือ
- ประเมินและสรุปผลการจัดทำกระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเสนอต่อคณะกรรมการเห็นชอบ และ สรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และประชาสัมพันธ์
- ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ดาวน์โหลดเอกสาร